TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Colonoscopy Findings of Colon Operated Patients and Assessment of Anastomosis Line [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2014; 24(3): 75-80

Colonoscopy Findings of Colon Operated Patients and Assessment of Anastomosis Line

Nergis Aksoy1, Serden Ay2, Mehmet Ali Eryılmaz1, Recep Demirgül1, Barış Sevinç1, Ömer Karahan1
1Konya Training And Research Hospital General Surgery Clinic, Konya - Turkey
2Malazgirt State Hospital General Surgery, Konya - Turkey

INTRODUCTION: We aimed to determine the effect of anastomosis technique and primary diagnosis in relapse and stenosis development in the anastomosis line in patients who were applied colonoscopy process, colon operation.
METHODS: In July 2011-2013, in the General Surgery Endoscopy Unit of Konya Tranining and Research Hospital, the colonoscopy findings of the colon operated patients who were applied lower gastrointestinal system endoscopy (GIS) and records of the processes were retrospectively examined. Failure to pass the endoscope from the anastomosis line was defined as stenosis. The determination of malignity as a result of the biopsy taken from the anastomosis line was defined as relapse. We tried to determine the factors which affect the relapse and stenosis development in the anastomosis line.
RESULTS: The age average of 76 patients who were taken to our study was 59.6±13.5, 45 (59%) male, 31 (41%) female. 74 of them (97%) received colon operation due to malign reasons, and 2 of them (3%) due to benign reasons. Average follow-up period was 22 (1-124) months. 42 of the anastomoses (55%) were applied colo colostomy and 28 of them (67%) were applied with stapler while 34 of them (45%) were applied ileocolostomy and 10 of them (29%) were applied with stapler. Anastomosis stenosis was detected in 12 patients (16%). Among the 12 (16%) patients who developed anastomosis stenosis, 4 of them (5%) had ileocolostomy, and 8 of them (10%) had colo colostomy. Circular stapler was used in anastomosis in 9 of them while anastomosis was made manually in 3 of them. While stenosis was detected in 4 (11%) of the 34 patients (45%) who were applied ileo colostomy and stenosis was detected 8 (%19) of the 42 patients who were applied colo colostomy. While anastomosis application with stapler (p=0.04) and anastomosis level in the rectum (p<0.004) was found effective in the development of anastomosis stenosis, anastomosis application in colo colostomy or ileocolostomy did not have any effects (p>0.05). Relapse cancer was determined in 10 (13%) patients from whom biopsy was taken as suspicious lesion was observed in the anastomosis line. While the anastomosis level in the rectum was effective in the relapse cancer in the anastomosis location (p<0.002), anastomosis application with stapler did not have any effects (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anastomosis level in the rectum is effective in the development of relapse cancer in the anastomosis line. Anastomosis stenosis is higher in those applied with stapler than those applied manually. Ileocolic or colo colic anastomosis does not have any effect on the anastomosis stenosis.

Keywords: Anastomosis stenosis, Relapse, Colonoscopy


Kolon Ameliyatlı Hastaların Kolonoskopik Bulguları ve Anostomoz Hattının Değerlendirilmesi

Nergis Aksoy1, Serden Ay2, Mehmet Ali Eryılmaz1, Recep Demirgül1, Barış Sevinç1, Ömer Karahan1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Konya - Türkiye
2Malazgirt Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Konya - Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolonoskopi işlemi yapılan, kolon ameliyatı geçirmiş hastalarda anastomoz hattında nüks ve darlık gelişmesinde anastomoz seviyesinin, anastomoz tekniğinin ve primer tanın etkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2011-2013 tarihleri arasında, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesinde, alt gastrointestinal sistem endoskopisi (GİS) yapılan, kolon ameliyatı geçirmiş hastaların kolonoskopi bulguları ve yapılan işlemlere ait kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Anastomoz hattından endoskopun geçirilememesi darlık olarak tanımlandı. Anastomoz hattından alınan biyopsi sonucunda malignite tespit edilmesi nüks olarak tanımlandı. Anastomoz hattında nüks ve darlık gelişmesini etkileyen faktörler belirlenmeye çalışıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan 76 hastanın yaş ortalaması 59.6±13.5, 45 (%59)’i erkek, 31 (%41)’i kadındı. Bunların 74’ü (%97) malign, 2’si (%3) benign nedenle kolon ameliyatı geçirmişti. Ortalama takip süresi 22 (1-124) aydı. Anastomozların 42 (%55)’si kolokolostomi olup 28’i (%67) staplerle, 34’ü (%45) ileokolostomi olup 10 (%29)’ü staplerle yapılmış idi. 12(%16) hastada anastomoz darlığı saptandı. Anastomoz darlığı gelişen 12 (%16) hastanın 4’ü (%5) ileokolostomili, 8’i (%10) ise kolokolostomili idi. Bunların 9 unda anastomozda sirküler stapler kullanılmış, 3’ünde elle anastomoz yapılmıştı. İleokolostomi yapılan 34 (%45) hastanın 4 (%11)’ünde darlık görülürken, kolokolostomi yapılan 42 hastanın da 8 (%19)’inde darlık saptandı. Anastomoz darlığı gelişmesinde anastomozun stepler ile yapılmış olması (p=0.04) ve anastomoz seviyesinin rektumda olması (p<0.004) etkili bulunurken, Anastomozun kolokolostomi veya ileokolostomi tarzında yapılmış olmasının etkisi yoktu (p>0.05). Anastomoz hattında şüpheli lezyon görüldüğü için biyopsi alınan 10 (%13) hastada nüks kanser tespit edildi. Anastomoz yerinde nüks kanser gelişmesinde, anastomoz seviyesinin rektumda olması etkili (p<0.002) iken, anastomozun stapler ile yapılmış olmasının etkisi yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anastomoz hattında nüks kanser gelişmesinde anastomoz seviyesinin rektumda olması etkili. Anastomoz darlığı, staplerle yapılanlarda elle yapılanlardan daha yüksektir. Anastomozun ileokolik ya da kolokolik olmasının anastomoz darlığına etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz darlığı, Nüks kanser, Kolonoskopi


Nergis Aksoy, Serden Ay, Mehmet Ali Eryılmaz, Recep Demirgül, Barış Sevinç, Ömer Karahan. Colonoscopy Findings of Colon Operated Patients and Assessment of Anastomosis Line. Turk J Colorectal Dis . 2014; 24(3): 75-80

Corresponding Author: Serden Ay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale