TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Evaluation of Anxiety Levels of Patients Before Colon Surgery [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(1): 6-10 | DOI: 10.4274/tjcd.26122  

Evaluation of Anxiety Levels of Patients Before Colon Surgery

Hatice Dayılar1, Gülay Oyur2, Erdinç Kamer1, Aybala Sarıçiçek3, Fevzi Cengiz1, Mehmet Hacıyanlı1
1İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, İzmir, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, İzmir, Turkey

Aim: Preoperative anxiety is a phenomenon which gradually intensifies starting from the date of operational planning and which lasts until the operation. This study is intended to assess our patients’ anxiety levels before colon surgery. Method: The prospective study included 36 patients who were operated for colon cancer in our clinic between November 2014 and January 2015 study group (SG). All patients were assessed using the Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and asked about the reasons they were concerned about surgery. The control group (CG) consisted of 30 medical staff at the hospital who volunteered to take part in the research, were mentally and physically healthy, and did not smoke or use drugs, alcohol or psychoactive substances.
Method: The prospective study included 36 patients who were operated for colon cancer in our clinic between November 2014 and January 2015 study group (SG). All patients were assessed using the Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and asked about the reasons they were concerned about surgery. The control group (CG) consisted of 30 medical staff at the hospital who volunteered to take part in the research, were mentally and physically healthy, and did not smoke or use drugs, alcohol or psychoactive substances.
Results: Twelve of the 36 patients who took part in the study were female, the remaining 24 patients were male, and the average age was 57.4±0.3 years. Mean STAI TX-1 score was 53.30±18.60 for the SG and 32.76±5.18 for the CG, and there was a statistical difference between the two groups (p<0.05). Mean STAI TX-2 score was 50.24±7.83 for the SG and 39.28±2.43 for the CG (p<0.05). Higher levels of anxiety were observed particularly in patients of advanced age who had comorbid diseases and high income and education level. The most common causes of anxiety were fear of requiring stoma surgery, possibility of postoperative chemotherapy, and not being able to wake up after the operation.
Conclusion: It is important to know patients’ anxiety levels before any surgery so that they can be informed about these issues. In routine practice, patients with preoperative anxiety in clinics can be provided with the necessary support. In addition to this study, we are also conducting ongoing research on the effects of severity of anxiety on the postoperative period.

Keywords: Anxiety, colon surgery, State-Trait Anxiety Inventory


Kolon Ameliyatı Öncesi Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hatice Dayılar1, Gülay Oyur2, Erdinç Kamer1, Aybala Sarıçiçek3, Fevzi Cengiz1, Mehmet Hacıyanlı1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Anksiyete, kaygı, boğulma hissi, bulantı, sıkıntılı durum anlamına gelmektedir. Ameliyat öncesi anksiyete, operasyon planlama tarihinden başlayarak giderek yoğunlaşan bir şekilde devam eden, ameliyat anına kadar süren bir fenomendir. Genel olarak çok rahatsız edici bir durum olarak tanımlanabilir. Bu çalışmamızda kolon ameliyatı öncesi hastalarımızın anksiyete düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde kolon kanseri nedeniyle ameliyatı olan 36 hasta prospektif çalışmaya alındı. Tüm hastalara Spielberger Durumluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği [State-Trait Anxiety Inventory (STAI)] uygulandı. Çalışma grubu (ÇG) ve ameliyatla ilgili endişe nedenleri sorgulandı. Kontrol grubu (KG); çalışmaya katılmayı kabul eden, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, ilaç, sigara, alkol ve psikoaktif madde kullanmayan 30 gönüllü hastanede çalışan sağlık personeli arasından oluşturuldu.
Bulgular: Çalışmaya aldığımız 36 hastanın 12’si kadın, 24’ü erkekti ve yaş ortalaması 57,4±0,3 yıl idi. STAI form TX-1 uygulanan ÇG için 53,30±18,60, KG için 32,76±5,18 olup iki grup arasında istatistiksel fark vardı (<0,05). STAI form TX-2 uygulanan ÇG için 50,24±7,83, KG için 39,28±2,43 olup iki grup arasında istatistiksel fark vardı (<0,05). Özellikle yandaş hastalığı olan, ileri yaşta olan, yüksek ekonomik ve eğitim düzeyi olan hastalarda anksiyetenin arttığı gözlendi. En sık rastlanan endişe nedenleri; ameliyat sonrası barsağın karına bağlanması-stoma açılması, ameliyat sonrası kemoterapi görme ihtimali ve ameliyat sonrası uyanamamak olarak belirtilmiştir.
Sonuç: Ameliyat öncesi anksiyete düzeyinin bilinmesi, hastaların bu konularda aydınlatılması açısından önemlidir. Rutin uygulamada kliniklerde ameliyat öncesi dönemde anksiyetesi olan hastalara destek verilmesi sağlanabilir. Anksiyete şiddetinin ameliyat sonrası döneme olan etkilerini araştırma konusunda başka bir çalışmamız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, kolon ameliyatı, Durumluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği


Hatice Dayılar, Gülay Oyur, Erdinç Kamer, Aybala Sarıçiçek, Fevzi Cengiz, Mehmet Hacıyanlı. Evaluation of Anxiety Levels of Patients Before Colon Surgery. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(1): 6-10

Corresponding Author: Erdinç Kamer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale