TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Literature Review: Profile of Publications for the Patients with Stoma in Turkey [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(3): 59-70 | DOI: 10.4274/tjcd.26779  

Literature Review: Profile of Publications for the Patients with Stoma in Turkey

Fatma Vural1, Emel Sütsünbüloğlu1, Deniz Şelimen2
1Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey
2European University of Lefke School of Health Lefke, KKTC

Aim: The aim of this literature review is to qualitatively and quantitatively evaluate research and publications on patients with stoma in Turkey and to contribute and improve the quality of care for patients with stoma by shedding light on new studies.
Method: Dokuz Eylül University electronic data base (n=71), ULAKBİM (Turkish Academic Network and Information Center), Pubmed, Council of Higher Education Thesis Center, Google Scholar, congress websites, accessible conference/symposium books and reference lists of articles were searched online.
Results: Two hundred and seventy-eight studies (between January 1981 and January 2016) were reached. These studies were 54% (n=100) research articles, 14% (n=27) thesis, 15% (n=28) review articles, 14% (n=27) case reports and 3% (n=6) qualitative research; Rate of studies being published in international journals was 7% (n=20). More than half, 65% (n=182) of the studies were in the form of full/summary text. Descriptive (retrospective, prospective, cross-sectional) research articles made up 80% (n=80), ampirical articles made up 8% (n=8) and methodological research made up 6% (n=6) of research articles; 58% (n=19) of the thesis was of master’s, 11% (n=3) was of expertise in medicine, 18% (n=5) was PhD thesis; 15% (n=6) of thesis was published in a journal. It was found that out of 107 studies that were presented at the congress 71% (n=76) was original research, 18% (n=19) was case report and 9% (n=11) was review. Studies were on stoma complications (17%), life quality (12%), stoma surgery techniques and
comparison of effectiveness (10%), patient follow-up results (6%), sexuality (6%), patient experience (4%), adaptation to ostomy (4%), body image (4%), self-esteem (3%), nurse/patient knowledge level about ostomy care (3%).
Conclusion: It was seen that most of the studies were descriptive and on stoma complications and quality of life. Morever, the ratio of publications published in international journals were low. More interventional studies should be conducted on adaptation to life with stoma for the patients in Turkey; these studies should be presented in congress and published in national/international journals.

Keywords: Stoma, researches in Turkey, nursing, literature review


Literatür İnceleme: Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili

Fatma Vural1, Emel Sütsünbüloğlu1, Deniz Şelimen2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
2Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lefke, KKTC

Amaç: Ülkemizde stomalı bireylerle yapılan araştırmaların ve bu alandaki yayınların niceliksel ve niteliksel olarak incelemek ve yapılacak yeni çalışmalara ışık tutarak stomalı bireylere yönelik bakımın kalitesini arttırmaya katkı sağlanmasıdır.
Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi abone elektronik veri tabanları (n=71), ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Veri Tabanı, Pubmed, Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, kongre web siteleri, ulaşılabilen kongre/sempozyum kitapları ve makalelerin referans listeleri online tarandı.
Bulgular: Ocak 1981-Temmuz 2016 yılları arasında yapılmış 278 çalışmaya ulaşıldı. Çalışmaların %54’ünün (n=100) araştırma makalesi, %14’ünün (n=27) tez çalışması, %15’inin (n=28) derleme makale, %14’ünün (n=27) olgu sunumu ve %3’ünün (n=6) niteliksel araştırma olduğu; yurt dışı dergilerde yayınlananların oranının %7 (n=20) olduğu belirlendi. Çalışmaların %65’inin (n=182) tam/özet metnine ulaşıldı. Araştırma makalelerinin %80’inin (n=80) tanımlayıcı (retrospektif, prospektif, kesitsel), %8’inin (n=8) deneysel, %6’sının (n=6) metadolojik araştırmalar olduğu; tezlerin %70’inin (n=19) yüksek lisans, %11’inin (n=3) uzmanlık tezi, %18’inin (n=5) doktora tezi olduğu; %15’inin (n=6) bir dergide yayınlandığı; kongrelerde sunulan 107 çalışmanın %71’inin (n=76) orijinal araştırma, %18’inin (n=19) olgu sunumu, %9’unun (n=11) derleme olduğu belirlendi. Çalışmalar stoma komplikasyonları (%17), yaşam kalitesi (%12), stoma cerrahi teknik uygulamaları ve etkinliğinin karşılaştırılması (%10), izlem sonuçları (%6),
cinsellik (%6), hasta deneyimleri (%4), ostomiye uyum (%4), beden algısı (%4), benlik saygısı (%3), hemşire/hastaların ostomi bakımı hakkındaki bilgi seviyesi (%3) konularında yapılmıştı.
Sonuç: Çalışmaların daha çok stoma komplikasyonları ve yaşam kalitesine yönelik tanımlayıcı çalışmalar olduğu; yurtdışı dergilerde yayınlanma oranının da düşük olduğu belirlendi. Ülkemizde stomalı bireylerin stomayla yaşama uyumlarını kolaylaştıracak daha fazla girişimsel çalışmaların yapılması; çalışmaların kongrelerde sunulmasının yanı sıra yurt içi/yurt dışı dergilerde yayınlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stoma, Türkiye’deki araştırmalar, hemşirelik, literatür inceleme


Fatma Vural, Emel Sütsünbüloğlu, Deniz Şelimen. Literature Review: Profile of Publications for the Patients with Stoma in Turkey. Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(3): 59-70

Corresponding Author: Emel Sütsünbüloğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale