TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
The Impact of Probiotics (Bifidobacterium Animalis and Lactobacillus BB-12) on the Quality of Life and Defecation Habits after Colorectal Excision Surgery [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(3): 71-76 | DOI: 10.4274/tjcd.32704  

The Impact of Probiotics (Bifidobacterium Animalis and Lactobacillus BB-12) on the Quality of Life and Defecation Habits after Colorectal Excision Surgery

Memduh Şahin1, Bahattin Özlü2, Özgür Türkmenoğlu3, Tahsin Çolak3
1Mersin City Hospital, Gastroenterology Department, Mersin
2Mersin City Hospital, Gastroenterology Surgery Department, Mersin
3Mersin University Medical Faculty, General Surgery Department, Mersin

Aim: Intestinal microbiota plays a vital role for the function and integrity of the gastrointestinal tract. Recent studies indicate the efficacy of probiotics containing bacterial agents and microbiota elements on certain gastrointestinal diseases. The aim of our study was to investigate the improving effect of Bifidobacterium animalis and Lactobacillus BB-12 on the quality of life and depression by means of monthly tests on patients who underwent colorectal resection for benign reasons.
Method: In our study 20 patients who underwent colorectal surgery for different reasons were given Bifidobacterium animalis and Lactobacillus BB-12. Their life quality and depression scores were evaluated monthly.
Results: Although no statistical change was seen on three Beck Depression Scale with time improvements were observed in the physical function, physical role, emotional role, vitality and pain subgroup parameters on Short Form-36 life quality evaluation scale.
Conclusion: Probiotics can be used as a supporting agent to restore the distorted intestinal microbiota of post-operation. Although probiotics don’t help to recover from post-operative depression, they are beneficial to life quality parameters through time. We believe that the efficiency of probiotics on post-operative period should be analysed with more studies.

Keywords: Probiotics, colonic surgery, life quality, depression


Kolorektal Cerrahi Rezeksiyonlarından Sonraki Probiyotik (Bifidobacterium Animalis ve Lactobacillus BB-12) Tedavisinin Hayat Kalitesi ve Dışkılama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi

Memduh Şahin1, Bahattin Özlü2, Özgür Türkmenoğlu3, Tahsin Çolak3
1Mersin Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Departmanı, Mersin
2Mersin Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Departmanı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Mersin

Amaç: İntestinal mikrobiyota gastrointestinal sistem çalışması ve bütünlüğü için hayati önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar mikrobiyota elemanlarını kapsayan bakteriyel ajanları içeren probiyotiklerin birtakım gastrointestinal hastalıklarda yararlılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Çalışmamızda benign nedenlere bağlı kolon rezeksiyonu uygulanan kişilere verilen Bifidobacterium animalis ve Lactobacillus BB-12’nin hayat kalitesi
ve depresyon üzerindeki düzeltici etkisinin aylık testlerle ortaya konulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda değişik nedenlerle kolon rezeksiyonu geçirmiş 20 hastaya Bifidobacterium animalis ve Lactobacillus BB-12 verilmiş ve aylık olarak hayat kalitesi ve depresyon ölçekleri ile değerlendirme yapılmıştır.
Bulgular: Yapılan üç Beck Depresyon Skalası ölçümünde zaman içerisinde istatistiksel bir değişim saptanmamasına rağmen Kısa Form-36 hayat kalitesi tespit ölçeğinde fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol, vitalite, ağrı alt grup parametrelerinde istatistiksel düzelme sağlanmıştır.
Sonuç: Probiyotikler cerrahi sonrası değişen intestinal mikrobiyotanın tekrar sağlıklı bir insan düzeyine gelmesi için destek verici bir ajan olabilir. Operasyon sonrası gelişen depresyonun düzelmesine yardımcı olmasa da günlük yaşamda hayat kalitesi ölçeklerinde zamansal olarak probiyotikler katkı sağlamaktadır. Probiyotik tedavisinin postoperatif dönemlerde geliştireceği yararlılıklar konusunda daha iyi analizlere ihtiyaç olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Probiyotikler, kolonik cerrahi, hayat kalitesi, depresyon


Memduh Şahin, Bahattin Özlü, Özgür Türkmenoğlu, Tahsin Çolak. The Impact of Probiotics (Bifidobacterium Animalis and Lactobacillus BB-12) on the Quality of Life and Defecation Habits after Colorectal Excision Surgery. Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(3): 71-76

Corresponding Author: Memduh Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale