TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
The Effects Of Enoxaparine on Anastomic Healing in Rats with Chemical Induced Inflammatory Bowel Disease. [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2009; 19(1): 14-23

The Effects Of Enoxaparine on Anastomic Healing in Rats with Chemical Induced Inflammatory Bowel Disease.

Hakan Mustafa Köksal, Deniz Ertürk, Mustafa Fevzi Celayir, Sadık Yıldırım, Muharrem Öner, Adil Baykan
İstanbul Şişli Etfal Teaching And Research Hospital, Department Of General Surgery

OBJECTIVE: Purpose: Bowel resection and anastomosis is required in a substential number of patients with inflammatory bowel disease either in emergent or elective setting during their lifespan. In this experimental study we aimed to investigate the role of low molecular weight heparin on anastomotic healing in rats with chemical induced inflammatory bowel disease.
METHODS: Methods: Seventy-two adult male Sprague Dowley(200 g-250 g) rats, divided in 5 groups; Group 1 (n=8): control, Group 2 (n=16): colitis, Group 3: (n=16) colitis + enoxaparine, Group 4: (n=16) colitis + anastomosis, Group 5: (n=16) colitis + enoxiparine + anastomosis. Colitis was induced by intrarectal installation of 2, 4, 6-trinitrobenzene sulphonic acid in 50% ethanol (TBNS). Enoxaparin 80ìg/kg was started intraperitoneally from 3rd day of colitis. At 2nd day of the treatment bowel divided and anastomosed at distal colon with experimental colitis. Each group subdivided in two as to those sacrificed on post operative day1 and 5. During sacrifications colonic resection incompasing anastomosis were performed. Specimens were assessed according to macroscopic and histologic tissue damage scale. Myeloperoxidase(MPO), Lipide Peroxisase (LP), Glutation (GSH) and Hydroxiprolin (HP) levels were also measured from colonic tissues.
RESULTS: Reults: Enoxaparine therapy decreased the severity of macroscopic damage and the levels of MPO, increased the levels of GSH in all groups but no significant difference was observed for microscopic damage and of LP and HP levels. No undesirable effect of enoxiparine on the anastomotic healing was observed.
CONCLUSION: Conclusion: Enoxaparine has no untoward effect on anostomic healing and it also seems to decrease inflamation and can safely be used during perioperative period. But these data indicate the need for a larger investigation.

Keywords: Experimental colitis, heparin, fractioned heparin, TNBS, Myeloperoxidase, Enoxaparine.


Sıçanlarda İndüksiyon Koliti Zemininde Enoksaparinin Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi.

Hakan Mustafa Köksal, Deniz Ertürk, Mustafa Fevzi Celayir, Sadık Yıldırım, Muharrem Öner, Adil Baykan
İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1.genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Amaç: İnflamatuar Barsak Hastalıkları (İBH) sık görülen, kronik bir hastalık grubudur. Bu hastalıkların seyri süresince gelişen komplikasyonları nedeniyle acil ya da planlı cerrahi müdahaleler ve özelikle Crohn Hastalığı’nda zaman zaman hastalıklı barsak segmentinde striktüroplastiler uygulanmaktadır. Ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, İBH zemininde yapılacak olan anastomozun güvenilirliğine etki eden faktörlerin bilinmesini önemli kılar. Bu çalışmada amacımız düşük molekül ağırlıklı heparininin hem kolit üzerine, hem de kolit zeminindeki anastomoza olan etkisini incelemektir.
YÖNTEMLER: Yöntemler: Çalışmada 72 adet genç erişkin Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanlar 5 gruba ayrıldı. 2, 3, 4 ve 5. gruplar iki alt gruptan oluştu. 1.grup (n=8): kontrol; 2. grup (n=16): kolit; 3. grup (n=16): kolit+enoksaparin; 4.grup (n=16): kolit+anastomoz; 5. grup (n=16): kolit+enoksaparin+anastomoz şeklinde oluşturuldu. Denekler rektal yoldan trinitro-benzen sülfonik asid verilerek kolit oluşturuldu. Kolitin 3. günü tedavi alan gruplara 80μg/kg enoksaparin intraperitoneal olarak verilmeye başlandı. Tedavinin 2. günü cerrahi uygulanacak grupların kolitli distal kolonlarına tam kat kesi yapılarak anastomoz yapıldı. İlk alt gruplar post-op 1.gün, ikinci alt gruplar pos-op 5. gün sakrifiye edildiler. Alınan dokular makroskopik hasar skalası ve mikroskopik hasar kriterlerine göre değerlendirilirken, dokularda myeloperoksidaz aktivitesi(MPO), lipid peroksidaz(LPO), glutatyon(GSH) ve hidroksiprolin(HP) düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Bulgular: Tedavi alan, cerrahi uygulanmış ve uygulanmamış tüm gruplarda makroskopik hasarın ve MPO düzeylerinin azaldığı, GSH düzeylerinin ise arttığı saptanırken mikroskopik hasar, LPO ve HP düzeylerinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Enoksaparinin anastomoz üzerine herhangi bir yan etkisi saptanmamıştır.
SONUÇ: Sonuçlar: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler, İBH zemininde yapılacak anastomozlarda iyileşme üzerine olumsuz etkileri olmadığından ve inflamasyonu azalttıklarından perioperatif dönemde kullanılabilirler, ancak bu verilerin desteklenebilmesi için daha çok kontrollü klinik ve deneysel çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Deneysel kolit, heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin, TNBS, Miyeloperoksidaz, Enoksaparin.


Hakan Mustafa Köksal, Deniz Ertürk, Mustafa Fevzi Celayir, Sadık Yıldırım, Muharrem Öner, Adil Baykan. The Effects Of Enoxaparine on Anastomic Healing in Rats with Chemical Induced Inflammatory Bowel Disease.. Turk J Colorectal Dis . 2009; 19(1): 14-23

Corresponding Author: Hakan Mustafa Köksal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale