TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Endoscopic Management of Colonic Strictures [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2014; 24(3): 81-85

Endoscopic Management of Colonic Strictures

Bahadır Ege1, Sezai Leventoğlu2, Tolga Dinç3, Merter Gülen4, Bülent Menteş2
1Private Koru Hospital General Surgery Clinic, Ankara, Turkey
2University of Gazi Medical School, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
3Ankara Numune Research And Education Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey
4Acıbadem Hospital General Surgery Clinic, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Intestinal obstruction-one of the important cause of the emergency abdomen surgery- is complet or incomplet passage of the intestinal content through the distal parts of the gastrointestinal system. Aim of this study is to discuss our outcomes of colonic dilatation and stent application that was performed to the colonic stenosis with the literature.
METHODS: 15 patients who undervent colonic stenting or balloon dilatation cause of obstructive rectum cancer or stenosis caused by radiotheraphy. Balloon dilatation was performed to the patients with the diagnosis of colonic stenosis; stent was applied to the patients with malignancy for preoperative preperation or palliation.
RESULTS: Mean age of the patients was 53,8. 8 (%53) of 15 patients were male, 7 (%47) patients were female. Balloon dilatation was performed to the 10 (%66) patients who have colonic stenosis. Of the 10 patients; 6 (%60) have stenosis caused by radiotheraphy for rectum cancer, 2 (%20) for cervix cancer, 1 (%10) for multiple myeloma and 1 (%10) for ischemic colitis. Stent application was performed to the 5 patients. 2 (%40) patients who underwent colonic stenting for preoperative preperation, 2 of them(%40) were the patients who have advanced level rectum ca. 1 patient who has applied stent for the stenosis after multiple balloon dilatation. There were no complication with the procedures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Balloon dilatation that is performed for the treatment of colonic stenosis is rapid, minimal invasive, cost effective, repetitius and successful technic with high treatment and low complication rates. Stent procedure is not only an effectice technic for paliation of advanced level of rectum cancer but also for the preperation of curetive treatment of obstructive tumors before elective surgery.

Keywords: Balloon dilatation, Colonic stent, Colonic stenosis


Kolonik Darlıklara Endoskopik Yaklaşımlar

Bahadır Ege1, Sezai Leventoğlu2, Tolga Dinç3, Merter Gülen4, Bülent Menteş2
1Özel Koru Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ad, Ankara, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde acil karın ameliyatlarının en sık nedenlerinden biri olan intestinal obstrüksiyon, intestinal içeriğin gastrointestinal sistem içerisinde, tam ya da kısmi olarak distale doğru geçememesidir. Çalışmamızda, kolonda darlık ve obstrüksiyon gelişen hastalara uyguladığımız balon dilatasyon ve stent sonuçlarımızı literatür eşliğinde tartışmayı amaçlamaktayız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tıkayıcı kolon veya rektum tümörü olan ayrıca radyoterapiye bağlı darlık nedeni ile genel cerrahi servisine yatırılan, balon dilatasyon ve kolonik stent uygulanan 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Kolonda darlık saptanan hastalara balon dilatasyonu, malignite saptanan hastalara ise ya elektif cerrahiye hazırlık için ya da paliyasyon amaçlı stent yerleştrildi.
BULGULAR: Hastaların genel yaş ortalaması 53.8’di. İşlem uygulanan 15 hastanın 8’i (%53) erkek; 7’si (%47) kadındı. Hastanın 10 (%66)’unda stenoz saptandı ve balon dilatasyonu uygulandı. Balon dilatasyonu uygulanan 10 hastanın 6’sı (%60) rektum kanserine, 2’si (%20) serviks kanserine, bir hasta iskemik kolite (%10),1’i (%10) multiple myeloma bağlı radyoterapi alan ve neticesinde darlık gelişen hastalardı. Stent uygulanan 5 hastanın 2’si (%40) cerrahi öncesi stentleme, 2’si (%40) ileri evre rektum kanserine bağlı palyasyon işlemiydi. Bir hasta ise radyoterapiye bağlı darlığı olan ve mükerrer balon dilatasyonuna rağmen tekrar darlık gelişen hastaydı. Uygulanan işlemlerin hiçbirinde komplikasyon gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolonik darlıkların tedavisinde uygulanan balon dilatasyon hızlı, minimal invaziv, başarı oranı yüksek, düşük komplikasyon oranına sahip, düşük morbiditeli, düşük maliyetli ve gerektiğinde tekrarlanabilirliği ile başarılı bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, ileri evre tıkayıcı tümörlerde gerek palyasyon, gerekse de obstrüksiyonla gelen tümörlere elektif küratif cerrahi şansı verilmesinde stent uygulaması, yüz güldüren sonuçları ile etkin bir seçenek olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balon dilatasyon, Kolonik stent, Kolonik darlık


Bahadır Ege, Sezai Leventoğlu, Tolga Dinç, Merter Gülen, Bülent Menteş. Endoscopic Management of Colonic Strictures. Turk J Colorectal Dis . 2014; 24(3): 81-85

Corresponding Author: Bahadır Ege, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale