ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Kombine Cerrahi Rezeksiyon ve Elektrokoterizasyon ile Ameliyat Edilmiş Perianal Kondiloma Aküminatum Hastalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 121-124 | DOI: 10.4274/tjcd.03708  

Kombine Cerrahi Rezeksiyon ve Elektrokoterizasyon ile Ameliyat Edilmiş Perianal Kondiloma Aküminatum Hastalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Enver Kunduz
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kondiloma acuminatum (KA) sıklıkla cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Genital organlar ve perianal bölgede siğillerle karakterize hastalığın etkeni Human papillomavirus (HPV)’dür. Batılı ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda cinsel aktif popülasyonun %1’ni etkilediği bildirilmiştir. Hastanın veya hekimin uyguladığı topikal tedaviler, sıvı nitrojen ile uygulanan kriyoterapi, elektrokoterizasyon ve cerrahi eksizyon, uygulanan tedavi modalitelerinden bazılarıdır. Tedavi modalitelerinin araştırıldığı çalışmalara bakıldığında sonuçları genelde başa baş olarak bulunsa da en önemli problem yüksek rekürrens oranlarıdır. KA tedavisinde eletrokoterizasyon, nüks oranı en düşük olan modalite olarak kabul görmektedir.
Yöntem: Ağustos 2014- Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan üniversite hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde KA tanısı ile cerrahi tedavi uygulanmış hastaların sonuçları geriye dönük olarak tarandı.
Bulgular: KA tanısı ile cerrahi eksizyon ve elektrokoterizasyon uygulanan hastaların %50’si (n: 10) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 32,8 yıldı (19-52 yıl). Hastaların ortalama yakınma süreleri 7,6 aydı (2-48 ay). Hastaların 5’i (%25) dermatoloji kliniğinde kriyoterapi uygulanması sonrası cerrahiye başvurdu. 12 hasta (%60) doğrudan genel cerrahi polikliniğine makattan kanama, ağrılı dışkılama ve kaşıntı şikayetleri ile başvurmuştu. Hastaların bakılan HIV seroloji testinin sadece 1 hastada (%5) pozitif olduğu ve bu hastanın da tedavi altında olduğu saptandı. Hastaların ortalama takip süresi 10,7 aydı (3-29 ay). Takip süresi boyunca 3 hastada (%15) nüks saptandı.
Sonuç: Cerrahi eksizyon ile kombine edilerek elektrokoterizasyon işlemi, KA tedavisinde yüz güldürücü olabileceği düşünülmektedir. Anal kanalın mutlaka kontrol edilmesi ve mukozal lezyonların da koterize edilmesi temizlenme oranını arttıracağı gibi nüks oranını da düşürecektir.

Anahtar Kelimeler: Kondiloma aküminatum, anogenital siğil, elektrokoterizasyon


Evaluation for Outcomes of Perianal Condyloma Accuminatum Patients treated with Surgical Resection and Electrocauterization

Enver Kunduz
Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Aim: Condyloma acuminatum (CA) is a sexually transmitted disease. Genital human papillomavirus causes the disease whcih characterized warts in perianal region and genital organs. Epidemiological studies in western countries reported that 1% of the sexually active population affected with this disease. Topical treatments which are applied by the patient or physician, cryotherapy with liquid nitrogen, electrocautery and surgical excision are some of the treatment modalities. When the treatment modalities are investigated, the most important problem is the high recurrence rates, although the treatment results are similar. Electrocauterization is accepted as the modality with the lowest recurrence rate in the treatment of CA.
Method: Between August 2014-December 2017, patients with CA who were treated in general surgery department of an university hospital in İstanbul.
Results: Ten of the patients (50%) who underwent surgical excision and electrocauterization with CA were female. The mean age of the patients was 32.8 years (19-52 years). Mean complaint duration of the patients were 7.6 months (2-48 months). Five of the patients (25%) were referred to surgery after cryotherapy in the dermatology clinic. Twelve patients (60%) applied directly to the general surgery with complaints of cutaneous bleeding, painful stools and itching. It was found that only one patient’s (5%) human immunodeficiency virus serologic test was positive and also he had been under treatment.
Conclusion: Combination of surgical excision and electrocauterization could be a satisfactory teratment for CA. Carefully examination of the anal canal and electrocauterization of mucosal lesions will reduce the recurrence rate as well as the clerarance rates.

Keywords: Condyloma acuminatum, anogenital wart, electrocoutery


Enver Kunduz. Evaluation for Outcomes of Perianal Condyloma Accuminatum Patients treated with Surgical Resection and Electrocauterization. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 121-124

Sorumlu Yazar: Enver Kunduz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale